Vedtægter for Aal Fonden

VEDTÆGTER FOR AAL FONDEN

1. Navn og hjemsted
1.1 Fondens navn er Aal Fonden.
1.2 Fonden er stiftet af Aal El Net a.m.b.a..
1.3 Fondens hjemsted er Oksbøl i Varde Kommune.
2. Fondens formål
2.1 Aal Fonden er en pengepulje, der forvaltes særskilt, og har sin hjemmel i beslutning truffet på en generalforsamling i Aal El Net a.m.b.a. om puljens etablering.
I overensstemmelse hermed er det Fondens overordnede formål at støtte aktiviteter i
forsyningsområdet for Aal El Net a.m.b.a.
Dette formål skal blandt andet søges opnået ved:
at støtte foreningslivet
at støtte fritids- og kulturlivet
at støtte andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet – herunder
almenvelgørende formål
2.2 Det er derimod ikke indenfor Fondens formål at yde støtte til:
Politiske eller religiøse formål
Formål, hvis etik er tvivlsom eller som på anden vis kan kaste et uheldigt lys over fonden.
Formål der kan forveksles med kommercielt betingede sponsorater.
3. Fondens kapital
3.1 Fondens kapital udgør ved stiftelsen 1 million kroner.
3.2 Fondens kapital består af stiftelsesbeløbet og de beløb, som generalforsamlingen for Aal El Net a.m.b.a.
eventuelt beslutter at hensætte til Fondens arbejde.
3.3 Fonden kan modtage donationer fra andre bidragsydere.
3.4 Fondens kapital skal senest være anvendt ved udgangen af år 2035.
4. Anbringelse af Fondens kapital
4.1 Fondens kapital forvaltes efter bestyrelsens beslutning.

4.2 Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen for Fonden.
5. Anvendelse af Fondens midler
5.1 De midler, der stilles til rådighed for Fonden skal efter fradrag af alle udgifter til Fondens drift og administration, anvendes i overensstemmelse med Fondens formål, jf. § 3, med respekt af følgende forskrifter:
5.2 Bestyrelsen skal i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling disponible beløb være frit stillet, dog maksimal uddeling på 200.000 kr. pr. år. Bestyrelsen kan dog vælge at uddele ekstraordinære uddelinger hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
5.3 Fondens bestyrelse indberetter alle uddelinger til SKAT. Modtager af uddelingen er som udgangspunkt skattepligtig af uddelingen.
6. Fondens bestyrelse
6.1 Fonden ledes af en bestyrelse på i alt 5 personer.
6.2 Bestyrelsen skal sammensættes således:
 To medlemmer fra den sidst valgte bestyrelse i Aal El Net a.m.b.a.
 To medlemmer fra Oksbølby.dk
 Et medlem fra Vrøgum Borgerforening.
6.3 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden fra hhv. Aal El Net a.m.b.a., Oksbølby.dk og Vrøgum Borgerforening erstattes medlemmet af den berørte forening. Hvis foreningen er nedlukket, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem fra Aal El Net a.m.b.a. ́s forsyningsområde.
6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og sekretær.
7. Bestyrelsens rettigheder og pligter
7.1 Bestyrelsen afholder møde minimum en gang årligt til fordeling af Fondens midler.
7.2 Bestyrelsen skal indkalde ansøgninger med angivelse af Fondens overordnede formål mindst 3 måneder før det i pkt. 7.1 nævnte møde afholdes.
7.3 Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før det i pkt. 7.1. nævnte møde.
7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.
7.5 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
7.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Protokollen opbevares hos formanden og skal være offentlig tilgængelig.
8. Fondens tegningsregel
8.1 Fonden tegnes af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem i forening.

9. Regnskabsår
9.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december.
10. Regnskab
10.1 Fonden skal udarbejde et regnskab indeholdende bl.a. en oversigt over foretagne uddelinger.
10.2 Regnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen og underkastes revision.
10.3 Af revisors påtegning skal fremgå, at revisor har kontrolleret at det til disposition værende beløb er anvendt i overensstemmelse med Fondens formål.
10.4 Fondens protokol eller bestyrelsesberetning samt regnskab offentliggøres på oksbølby.dk eller tilsvarende senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
11. Ændring af Vedtægterne
11.1 Bestyrelsen kan ændre denne vedtægt, såfremt forandrede forhold gør det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt.

§5.2 er ændret på ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt den 27.09.21